Karakuri

 

Shigeko Hata
ensemble Prague Modern
Baldur Brönnimann, conductor
Prague Spring

Karakuri