Inflexion

 

Oumi Gakudou (Shinjuku Tokyo), 19h
Masanori Oishi, Jun Nishimoto, saxophones

Inflexion